Preguntes freqüents

L’autoconsum és el consum per part d’un o més consumidors d’energia elèctrica que es genera mitjançant una instal·lació pròpia i propera, en aquest cas, de panells fotovoltaics (plaques solars).

Les diferents modalitats d’autoconsum s’estableixen a l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i es recullen novament a l’article 4 de Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril. Actualment, es distingeixen les modalitats següents:

  • Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents: quan els dispositius físics instal·lats impedeixen la injecció d’energia excedentària a la xarxa de transport o distribució.
  • Modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents: quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia a les xarxes de transport i distribució.

La resposta és Sí. L’autoconsum, com qualsevol altra activitat, està regulat amb un marc normatiu que ens permet fer instal·lacions, i qualsevol consumidor pot generar la pròpia energia elèctrica.

Amb el RD 244/2019, del 5 d’abril, es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, s’elimina allò que es va conèixer popularment com l’«impost al sol», es reconeix el dret a l’autoconsum fotovoltaic sense peatges i se simplifiquen enormement els tràmits administratius.

Sí, és energia que deixes de consumir de la xarxa elèctrica i, per tant, la deixes de pagar a preu de tarifa. A més, és energia 100% verda i de km 0.

Què fem amb els excedents? Què és el mecanisme de compensació simplificada?

En el règim econòmic previst, en la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents, el productor pot vendre l’energia excedentària o acollir-se al mecanisme de compensació simplificada.

Aquest darrer és un mecanisme dissenyat perquè els petits consumidors renovables de fins a 100 kW puguin compensar a la factura l’energia consumida a través de la xarxa amb l’energia excedentària que en un moment determinat no consumeixen. Aquest mecanisme permet el consum diferit al llarg del període de facturació de l’energia generada.

Sí, l’energia excedentària es pot vendre. Per a la venda, cal estar acollit a la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents no acollida a compensació i li seran d’aplicació les mateixes normes que a qualsevol planta de producció d’energia elèctrica.

Sí, en cas que la instal·lació tingui una potència superior a 100 kW i tingui energia que no autoconsumeix en el moment en què es genera, llavors podrà vendre aquesta energia sobrant al mercat elèctric. També haurà de donar d’alta la seva instal·lació al registre d’instal·lacions productores d’energia elèctrica (RIPRE). Atlas Green Energy l’ajuda a fer-ho i serà el seu Agent representant al mercat elèctric.

El Reial Decret 244/2019, del 5 d’abril, que regula l’autoconsum, preveu l’existència d’uns coeficients per repartir l’energia en l’autoconsum col·lectiu. El valor d’aquests coeficients de repartiment depèn de l’acord entre els participants, amb l’únic requisit que siguin valors fixos. Aquests criteris i coeficients han de quedar recollits en l’acord entre les parts, i cada consumidor els ha de fer arribar a la distribuïdora, ja sigui directament o a través de la seva empresa comercialitzadora.

L’Annex I de Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, estableix que:

“El valor d’aquests coeficients es podrà determinar en funció de la potència a facturar de cadascun dels consumidors associats participants, de l’aportació econòmica de cadascun dels consumidors per a la instal·lació de generació, o de qualsevol altre criteri sempre que hi hagi acord signat per tots els participants i sempre que la suma d’aquests coeficients βi de tots els consumidors que participen en l’autoconsum col·lectiu sigui la unitat. En qualsevol cas, el valor dels coeficients ha de ser constant”.

Com a solució en darrera instància, i si els participants no remeten uns valors diferents, la norma preveu uns coeficients de repartiment calculats a partir de les potències màximes contractades pels consumidors partícips.

El dipòsit de garantia és una mesura presa per l’administració per evitar l’especulació desmesurada de projectes especulatius. És de 40€ per kW.

El dipòsit de la fiança es realitzarà prèviament a la sol·licitud de punt d’accés i connexió a la xarxa elèctrica. Per això, lògicament, només caldrà aquesta fiança quan es vulgui abocar energia a la xarxa elèctrica per vendre o compensar el sobrant produït per la seva instal·lació solar que no pugui consumir al seu edifici. Les instal·lacions que tinguin dispositius per evitar els excedents (injecció zero), òbviament no necessiten dipositar cap garantia.